برنامه ریزی

planning

در همه صنایع، دپارتمان برنامه‌ریزی به عنوان یکی از مهم‌ترین قسمت‌های تصمیم‌گیری تلقی می‌شود.

خروجی یک برنامه‌ریزی صحیح و دقیق می‌تواند در موارد گوناگونی مانند سیاست‌گذاری فروش، خرید، بودجه‌بندی، مدیریت پرسنل، تولید بهینه، تعیین تعداد شیفت‌ها، بهبود رضایت مشتریان و بسیاری از مسائل دیگر موثر باشد.

با استفاده از ماژول برنامه ریزی پارسیس، میتوان زمان دقیق مورد نیاز برای تولید را پیش‌بینی کرده و وضعیت خط تولید و برنامه ریزی را با شفافیت بالا نمایش داد.