چاپ و بسته بندی

نگاهي به روند توليد كارت از طراحي تا پس از چاپ

نگاهي به روند توليد كارت از طراحي تا پس از چاپ

روي خط توليد كارت

در اين رابطه صحبتي داشتيم با حميد شهرابي مدير بخش تحقيق و توسعه شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران و محمد مباركي مديرعامل سيناكارت و به بررسي مراحل توليد بدنه كارت و ساير مراحل تكميلي آن ميپردازيم. در اين رابطه صحبتي داشتيم با حميد شهرابي مدير بخش تحقيق و توسعه شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران و محمد مباركي مديرعامل سيناكارت و به بررسي مراحل توليد بدنه كارت و ساير مراحل تكميلي آن ميپردازيم.

طراحي امنيتي

توليد كارت هم، مانند همه پروژههاي چاپي ديگر از طراحي آغاز ميشود.

شهرابي در مورد اين مرحله ميگويد: «به طور كلي دو نوع طراحي در مورد كارت وجود دارد، طراحي عادي و طراحي امنيتي كه توسط نرمافزارهاي امنيتي ويژه صورت ميگيرد. شهرابي در مورد اين مرحله ميگويد : «به طور كلي دو نوع طراحي در مورد کارت وجود دارد ، طراحي عادي و طراحي امنیتی كه توسط نرمافزارهاي امنیتی ویژه صورت ميگيرد. هر يك از اين موارد در جايگاه خود كاربرد دارند. هر يك از اين موارد در جايگاه خود كاربرد دارند. در توليد كارتهاي شناسايي ما به طور خاص فقط طراحي امنيتي انجام ميدهيم. در توليد كارتهاي شناسايي ما به طور خاص فقط طراحي امنيتي انجام ميدهيم. يكي از روشهاي مهم براي اعمال مشخصه امنيتي روي كارتهاي شناسايي، طراحي است. يكي از روشهاي مهم براي اعمال مشخصه امنيتي روي كارتهاي شناسايي ، طراحي است. در موارد خاصي، طراحي امنيتي روي كارتهاي بانكي نيز صورت ميگيرد. در موارد خاصي ، طراحي امنیتی روی كارتهاي بانکی نيز صورت ميگيرد. ولي در اغلب موارد طراحي عادي براي كارتهاي اعتباري بانكي مورد استفاده است و شاخصه امنيتي اين كارتها از طريق رمزگذاري و جلوگيري از دسترسي ساده به اطلاعات چيپ يا نوار مغناطيسي تامين ميشود. ولي در اغلب موارد طراحي عادي براي كارتهاي اعتباري بانكي مورد استفاده است و شاخصه امنيتي اين كارتها از طريق رمزگذاري و جلوگيري از دسترسي ساده به اطلاعات چيپ يا نوار مغناطيسي تامين ميشود.

در واقع بايد يادآوري كرد در مورد كارتهاي چيپدار، از آنجايي كه جعل در بخش چيپ اتفاق ميافتد، اضافه كردن فاكتورهاي امنيتي به ظاهر كارت در همه موارد ضروري نيست. در واقع بايد يادآوري كرد در مورد كارتهاي چيپدار ، از آنجايي كه جعل در بخش چيپ اتفاق ميافتد ، اضافه كردن فاكتورهاي امنیتی به ظاهر کارت در همه موارد ضروري نيست. زيرا دستگاه Reader براي خوانش كارت، يك كارت سفيد را نيز كه داراي چيپ باشد از كارتي با شاخصههاي طراحي امنيتي تشخيص نميدهد. زيرا دستگاه Reader را براي خوانش کارت ، يك کارت سفید را نيز كه داراي چيپ باشد از كارتي با شاخصههاي طراحي امنیتی تشخيص نميدهد. ولي براي برخي كارتهاي اعتباري مبلغدار كه توسط خود شخص و يا بانك شارژ ميشوند، نياز است از نظر ظاهري نيز اعتباري براي آنها قائل شد. ولي براي برخي كارتهاي اعتباري مبلغدار كه توسط خود شخص و يا بانك شارژ ميشوند ، نياز است از نظر ظاهري نيز اعتباري براي آنها قائل شد. در واقع، اين نوع خوانش اطلاعات و استفاده كارت است كه فاكتورهاي امنيتي لازم را تعيين ميكند.» در واقع ، اين نوع خوانش اطلاعات و استفاده کارت است كه فاكتورهاي امنیتی لازم را تعيين ميكند »

او در ادامه ميافزايد: «به تازگي نيز پيشنهاداتي مبني بر اضافه كردن ديگر فاكتورهاي امنيتي به ظاهر كارتهاي بانكي (مثل هولوگرام)، به بانكهاي سفارشدهنده ارايه كردهايم.» او در ادامه ميافزايد : «به تازگي نيز پيشنهاداتي مبني بر اضافه كردن ديگر فاكتورهاي امنیتی به ظاهر كارتهاي بانکی (مثل هولوگرام) ، به بانكهاي سفارشدهنده ارايه كردهايم»

از او درباره نرمافزارهاي امنيتي كه براي طراحي در شركت چاپ و نشر بانك ملي استفاده ميشود ميپرسيم. از او درباره نرمافزارهاي امنيتي كه براي طراحي در شركت چاپ و نشر بانك ملي استفاده ميشود ميپرسيم. وي در پاسخ از نرمافزاري نام ميبرد كه به عنوان نرمافزار اصلي به همراه Pluginهاي گوناگوني جهت طراحيهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. وي در پاسخ از نرمافزاري نام ميبرد كه به عنوان نرمافزار اصلي به همراه پلاگین هاي گوناگوني جهت طراحيهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. اين نرمافزار به صورت دورهاي به روز ميشود. اين نرمافزار به صورت دورهاي به روز ميشود.

در ادامه مباركي در رابطه با طراحي كارتها به نكته ديگري اشاره ميكند و ميگويد: «به طور معمول سفارشدهنده خود طرح كارتها را به ما ارايه ميكند و ما در بخش طراحي، اجرا ميكنيم. در ادامه مباركي در رابطه با طراحي كارتها به نكته ديگري اشاره ميكند و ميگويد : «به طور معمول سفارشدهنده خود طرح كارتها را به ما ارايه ميكند و ما در بخش طراحي ، اجرا ميكنيم. ولي درباره چگونگي كيفيت طرح به ويژه در كارتهاي بانكي، عليرغم اينكه برخي طرحها مناسب نوع سفارش به نظر نميرسند، اظهارنظر نميكنيم.» ولي درباره چگونگي كيفيت طرح به ويژه در كارتهاي بانكي ، عليرغم اينكه برخي طرحها مناسب نوع سفارش به نظر نميرسند ، اظهارنظر نميكنيم

روشهاي چاپ كارت

پس از طراحي، چاپ اولين مرحله جهت توليد بدنه كارت(Card Body) است. پس از طراحي ، چاپ اولين مرحله جهت تولید بدنه کارت (بدن کارت) است. در توليد بدنه كارت از روشهاي مختلف چاپي (افست رطوبتي و خشك UV، سيلكاسكرين، ديجيتال) استفاده ميشود. در توليد بدنه كارت از روشهاي مختلف چاپي (افست رطوبتي و خشك UV ، سيلكاسكرين ، ديجيتال) استفاده ميشود.

مباركي درباره اين روشها و كاربرد هر يك ميگويد: «براي چاپ بدنه كارت، بسته به نوع سفارش، روش چاپ تعريف ميشود. مباركي درباره اين روشها و كاربرد هر يك ميگويد : «براي چاپ بدنه کارت ، بسته به نوع سفارش ، روش چاپ تعريف ميشود.

چاپ افست رطوبتيUV روش صنعتي متداول در توليد انواع كارت است. چاپ افست رطوبتي UV روش صنعتی متداول در تولید انواع کارت است. افست خشك UV روش ديگر در چاپ اين كارتها است. افست خشك UV روش ديگر در چاپ اين كارتها است. در اين روش با حذف آب و الكل بسياري از مشكلات مرتبط با تركيب اين مواد و مركب در ماشينهاي افست حل شده است و همچنين كنترل يكنواختي مركب در سطح چاپي آسانتر صورت ميپذيرد، ولي ظرافتهايي كه در افست رطوبتي قابل بازسازي است را در افست خشك نخواهيم داشت. در اين روش با حذف آب و الكل بسياري از مشكلات مرتبط با تركيب اين مواد و مركب در ماشينهاي افست حل شده است و همچنين كنترل يكنواختي مركب در سطح چاپي آسانتر صورت ميپذيرد ، ولي ظرافتهايي كه در افست رطوبتي قابل بازسازی است را در افست خشك نخواهيم داشت. به عنوان مثال بسياري از افكتهاي چاپ امنيتي مانند رنگين كمان (Rainbow)، با افست خشك قابل دستيابي نيست. به عنوان مثال بسياري از افكتهاي چاپ امنيتي مانند رنگين كمان (رنگین کمان) ، با افست خشك قابل دستيابي نيست. در مجموعه سينا كارت از روش افست رطوبتي براي چاپ انواع كارت استفاده ميشود. در مجموعه سينا كارت از روش افست رطوبتي براي چاپ انواع كارت استفاده ميشود.

روش سيلكاسكرين يك روش تكميلي براي چاپ و توليد كارت به حساب ميآيد. روش سيلكاسكرين يك روش تكميلي براي چاپ و توليد كارت به حساب ميآيد. اگر چه اين روش براي يك چاپ چهاررنگ به هيچ وجه منطقي نيست، اما بهترين روش و در بعضي مواقع تنها روش چاپ افكتهاي ويژه مانند طلايي و نقرهاي و مركبهاي امنيتي روي كارت است. اگر چه اين روش براي يك چاپ چهاررنگ به هيچ وجه منطقي نيست ، اما بهترين روش و در بعضي مواقع تنها روش چاپ افكتهاي ویژه مانند طلایی و نقرهاي و مركبهاي امنیتی روی کارت است. زيرا به دليل تركيبات خاص اين مركبها در برخي موارد امكان چاپ آنها به روش افست فراهم نيست و يا در ارتباط با مركبهاي متاليك، نوع حلالهاي موجود در مركبهاي افست امكان لمينيت را از كارتها سلب ميكنند. زيرا به دليل تركيبات خاص اين مركبها در برخي موارد امكان چاپ آنها به روش افست فراهم نيست و يا در ارتباط با مركبهاي متاليك ، نوع حلالهاي موجود در مركبهاي افست امكان لمينيت را از كارتها سلب ميكنند. به همين دليل تصميم داريم از سال آينده روش سيلك اسكرين به صورت اتوماتيك را به مجموعه امكانات خود اضافه كنيم. به همين دليل تصميم داريم از سال آينده روش سيلك اسكرين به صورت اتوماتيك را به مجموعه امكانات خود اضافه كنيم.

چاپ ديجيتال اگرچه در تيراژهاي پايين و در موارد خاص به عنوان روش مستقيم چاپ روي كارت به كار ميرود ولي به عنوان يك روش صنعتي مناسب و اقتصادي در توليد بدنه كارت به حساب نميآيد. چاپ ديجيتال اگرچه در تيراژهاي پايين و در موارد خاص به عنوان روش مستقيم چاپ روي كارت به كار ميرود ولي به عنوان يك روش صنعتي مناسب و اقتصادي در توليد بدنه كارت به حساب نميآيد. سه روش معمول در اين ارتباط پرينترهاي روميزي از نوع حرارتي(Thermal) با استفاده از ريبون، پرينترهاي ليزري و جوهر افشان هستند. سه روش معمول در اين ارتباط پرينترهاي روميزي از نوع حرارتي (حرارتی) با استفاده از ريبون ، پرينترهاي ليزري و جوهر افشان هستند.

در اين ميان روش اول بيشتر به منظور چاپ بدنه كارتهاي شناسايي در تعداد محدود(1000 تا 5000 عدد) و يا شخصي سازي بدنه كارتهاي لمينيتي توليد شده به روش افست، بهكار ميرود. در اين ميان روش اول بيشتر به منظور چاپ بدنه كارتهاي شناسايي در تعداد محدود (1000 تا 5000 عدد) و يا شخصی سازی بدنه كارتهاي لمينيتي تولید شده به روش افست ، بهكار ميرود. پرينترهاي ليزري و جوهر افشان نيز گرچه در بعضي موارد براي چاپ بدنه كارتهاي پلاستيكي در تيراژهاي محدود مورد استفاده قرار ميگيرند ولي كاربرد انواع خاصي از آنها در ماشينآلات شخصي سازي كارت و توليد انبوه و صنعتي است.» پرينترهاي ليزري و جوهر افشان نيز گرچه در بعضي موارد براي چاپ بدنه كارتهاي پلاستيكي در تيراژهاي محدود مورد استفاده قرار ميگيرند ولي كاربرد انواع خاصي از آنها در ماشينآلات شخصي سازي كارت و توليد انبوه و صنعتي است »

در لابهلاي اين صحبتها، مدير سيناكارت نمونههايي از كارتهاي شناسايي را كه براي اتباع خارجي كشور در دست توليد است و در توليدشان از مركبهاي امنيتي استفاده شده، نشان ميدهد. در لابهلاي اين صحبتها ، مدير سيناكارت نمونههايي از كارتهاي شناسايي را كه براي اتباع خارجی کشور در دست تولید است و در توليدشان از مركبهاي امنیتی استفاده شده ، نشان ميدهد. يكي از مركبهاي به كار رفته در چاپ اين كارتهاي شناسايي از نوع حرارتي است كه در نتيجه افزايش دماي ناشي از سايش به حالت بيرنگ درميآيد (Thermo Chromic) و ديگري مركب نامرئي(Invisible) كه در حالت عادي پنهان و در زير نور ماوراء بنفش آشكار ميشود. يكي از مركبهاي به كار رفته در چاپ اين كارتهاي شناسايي از نوع حرارتي است كه در نتيجه افزايش دماي ناشي از سايش به حالت بيرنگ درميآيد (کرومیک حرارتی) و ديگري مركب نامرئي (نامرئی) كه در حالت عادي پنهان و در زير نور ماوراء بنفش آشكار ميشود.

كارگاهي از نوع اتاق تميز

پس از اين گفتوگوها براي توضيح روش توليد كارت، وارد بخش توليدي سيناكارت ميشويم. پس از اين گفتوگوها براي توضيح روش توليد كارت ، وارد بخش تولیدی سيناكارت ميشويم. جايي كه يك دستگاه افست رطوبتي يووي، دستگاه لمينيت، ترتيب، پانچ و ساير تجهيزات كار چاپ و توليد بدنه كارت را انجام ميدهند. مباركي در توضيح مراحل كار ميگويد:«پايه كار با چاپ افست شروع ميشود. جايي كه يك دستگاه افست رطوبتي يووي ، دستگاه لمينيت ، ترتيب ، پانچ و ساير تجهیزات کار چاپ و تولید بدنه کارت را انجام ميدهند مباركي در توضيح مراحل کار ميگويد : «پایه کار با چاپ افست شروع ميشود. به طور معمول از 4 رنگ براي چاپ استفاده ميشود، ولي در مواردي هم از رنگهاي ديگر و يا مركبهاي امنيتي مانند مركبهاي نامرئي (Invisible)، مركبهاي حرارتي (Thermo Chromic) و يا OVI كه با تغيير جهت نور، رنگشان تغيير ميكند نيز استفاده ميشود. به طور معمول از 4 رنگ براي چاپ استفاده ميشود ، ولي در مواردي هم از رنگهاي ديگر و يا مركبهاي امنیتی مانند مركبهاي نامرئي (نامرئی) ، مركبهاي حرارتي (ترمو کرومیک) و يا OVI كه با تغيير جهت نور ، رنگشان تغيير ميكند نيز استفاده ميشود .

ورقههاي پلاستيك ميتوانند از جنسهاي مختلفي مانند پيويسي، پليكربنات، پلي اتيلن، ABS يا… ورقههاي پلاستيك ميتوانند از جنسهاي مختلفي مانند پيويسي ، پليكربنات ، پلي اتيلن ، ABS يا… باشند كه بسته به نوع و استاندارد ضخامت آن كارت، تعداد و ضخامت لايههاي تشكيلدهنده آن متغير است. باشند كه بسته به نوع و استاندارد ضخامت آن كارت ، تعداد و ضخامت لايههاي تشكيلدهنده آن متغير است.

به عنوان مثال كارتهاي هوشمند بين 800 تا 820 ميكرون ضخامت دارند. به عنوان مثال كارتهاي هوشمند بين 800 تا 820 ميكرون ضخامت دارند. پس از عمليات چاپ، ورقههاي چاپ شده حدود 24 ساعت در اتاق تميز (Clean Room) نگهداري ميشوند. پس از عمليات چاپ ، ورقههاي چاپ شده حدود 24 ساعت در اتاق تميز (اتاق تمیز) نگهداري ميشوند. نكته مهم عدم وجود هر گونه گردوغبار در محيط است، زيرا اگر محيط عاري از گردوغبار نباشد اين ذرات روي سطوح چاپ شده ميچسبند و كار را كاملا كثيف ميكنند. نكته مهم عدم وجود هر گونه گردوغبار در محيط است ، زيرا اگر محیط عاري از گردوغبار نباشد اين ذرات روی سطوح چاپ شده ميچسبند و کار را كاملا كثيف ميكنند.

پس از 24 ساعت، مرحله ترتيب لايههاي كارت آغاز ميشود. پس از 24 ساعت ، مرحله ترتيب لايههاي کارت آغاز ميشود. به طور كلي دو لايه مياني چاپ شده حاوي طرح پشت و روي كارت به عنوان Core قرار ميگيرند. به طور كلي دو لايه مياني چاپ شده حاوي طرح پشت و روي كارت به عنوان هسته قرار ميگيرند. روي اين دو لايه، لايههاي ديگري كه به آنها Overlay ميگوييم، در هر دو طرف، از همان جنس لايه مياني ولي از نوع شفاف قرار ميگيرند. روي اين دو لايه ، لايههاي ديگري كه به آنها روکش ميگوييم ، در هر دو طرف ، از همان جنس لايه مياني ولي از نوع شفاف قرار ميگيرند. اگر كارت مد نظر مغناطيسي باشد لايه Overlay زيرين حاوي نوار مغناطيسي خواهد بود. اگر كارت مد نظر مغناطيسي باشد لايه روکش زيرين حاوي نوار مغناطيسي خواهد بود.

پس از ترتيب لايهها با يكديگر كه ميتواند به صورت دستي يا اتوماتيك صورت بگيرد، دستگاهي اين لايههاي ترتيب شده را در چند نقطه- اغلب به صورت دو نقطه در بالا و دو نقطه در پايين كار- با استفاده از جوش اولتراسونيك ثابت ميكند. پس از ترتيب لايهها با يكديگر كه ميتواند به صورت دستي يا اتوماتيك صورت بگيرد ، دستگاهي اين لايههاي ترتيب شده را در چند نقطه — اغلب به صورت دو نقطه در بالا و دو نقطه در پايين کار — با استفاده از جوش اولتراسونيك ثابت ميكند. اين جوش، لايههاي كارت را تا قرار گرفتن در دستگاه لمينيت به طور ثابت روي يكديگر نگاه ميدارد. اين جوش ، لايههاي کارت را تا قرار گرفتن در دستگاه لمينيت به طور ثابت روی يكديگر نگاه ميدارد. از آنجايي كه رجيستر ماركهاي چاپ شده روي ورقهها در مرحله پانچ مورد استفاده قرار ميگيرند، قرارگيري دقيق و ثابت لايهها رويهم از اهميت بالايي برخوردار است. از آنجايي كه رجيستر ماركهاي چاپ شده روي ورقهها در مرحله پانچ مورد استفاده قرار ميگيرند ، قرارگيري دقيق و ثابت لايهها رويهم از اهميت بالايي برخوردار است. دستگاه اتوماتيك لمينيت، در دو مرحله، لمينيت گرم و سرد را روي كارتها انجام ميدهد. دستگاه اتوماتيك لمينيت ، در دو مرحله ، لمينيت گرم و سرد را روی كارتها انجام ميدهد. در اين مرحله از كار در سيناكارت، از هيچگونه چسبي استفاده نميشود، بلكه لايههاي پيويسي به درجه ذوب (Melt) رسيده و با فشار وارده، آماده ممزوج شدن در يكديگر ميشوند. در اين مرحله از كار در سيناكارت ، از هيچگونه چسبي استفاده نميشود ، بلكه لايههاي پيويسي به درجه ذوب (ذوب) رسيده و با فشار وارده ، آماده ممزوج شدن در يكديگر ميشوند. پس از آن، ورقههاي كارت از پرس گرم به پرس سرد منتقل ميشوند و از طريق فشار و گردش آب سرد در كاستهاي دستگاه لمينيت، پرس صورت ميگيرد. پس از آن ، ورقههاي کارت از پرس گرم به پرس سرد منتقل ميشوند و از طريق فشار و گردش آب سرد در كاستهاي دستگاه لمينيت ، پرس صورت ميگيرد. اين روند باعث ميشود لايهها بدون تغيير شكل و دفورمه شدن، در يكديگر ممزوج شده و تشكيل يك لايه را بدهند.» اين روند باعث ميشود لايهها بدون تغيير شكل و دفورمه شدن ، در يكديگر ممزوج شده و تشکیل يك لايه را بدهند »

لمينيت از نوعي ديگر

شهرابي درباره مرحله لمينيت خاطرنشان ميكند: «فرايند لمينيت شدن كه بر اثر فشار و حرارت انجام ميشود پارامترهاي ويژهاي دارد كه در پلاستيكهاي مختلف مانند پيويسي و پلي كربنات، از نظر دما و مدت زمان متفاوت است.» شهرابي درباره مرحله لمينيت خاطرنشان ميكند : «. فرايند لمينيت شدن كه بر اثر فشار و حرارت انجام ميشود پارامترهاي ويژهاي دارد كه در پلاستيكهاي مختلف مانند پيويسي و پلی كربنات ، از نظر دما و مدت زمان متفاوت است»

مباركي نيز در اين رابطه ميافزايد: «مرحله لمينيت در كارتهاي پلاستيكي با مفهوم لمينيت در چاپ كه به معناي قرار گرفتن يك لايه پوشش روي كار ميباشد متفاوت است و شيوه توضيح داده شده روش استاندارد لمينيت كارتهاي پلاستيكي است. مباركي نيز در اين رابطه ميافزايد : «مرحله لمينيت در كارتهاي پلاستيكي با مفهوم لمينيت در چاپ كه به معناي قرار گرفتن يك لايه پوشش روی کار ميباشد متفاوت است و شيوه توضيح داده شده روش استاندارد لمينيت كارتهاي پلاستيكي است.

فرض كنيم كسي كارت پلاستيكي بخواهد كه از نوع اسكرچ يا ويزيت باشد، در اين صورت ديگر نيازي به مرحله لمينيت نيست. فرض كنيم كسي كارت پلاستيكي بخواهد كه از نوع اسكرچ يا ويزيت باشد ، در اين صورت ديگر نيازي به مرحله لمينيت نيست.

لمينيت با هدف ضخامت دادن به كارت از طريق ممزوج شدن چندين لايه در هم و همزمان پوشش لايههاي چاپي به وسيله لايههاي شفاف Overlay صورت ميگيرد. لمينيت با هدف ضخامت دادن به كارت از طريق ممزوج شدن چندين لايه در هم و همزمان پوشش لايههاي چاپي به وسيله لايههاي شفاف روکش صورت ميگيرد. با اين توضيحات در توليد كارتهايي مانند كارتهاي ويزيت، اينترنتي و يا كارت شارژ كه نيازي به پروسه لمينيت وجود ندارد اوراق پس از چاپ چهار رنگ و ورني، پانچ شده(بهصورت كارت) و پس از درج كد و اسكرچ توسط دستگاههاي شخصيسازي-كه در صورت نياز انجام ميشود- بستهبندي ميشوند.» با اين توضيحات در تولید كارتهايي مانند كارتهاي ويزيت ، اینترنتی و يا کارت شارژ كه نيازي به پروسه لمينيت وجود ندارد اوراق پس از چاپ چهار رنگ و ورني ، پانچ شده (بهصورت كارت) و پس از درج ​​كد و اسكرچ توسط دستگاههاي شخصيسازي — كه در صورت نياز انجام ميشود — بستهبندي ميشوند »

پانچ و چيپگذاري

مدير عامل سينا كارت توضيح ميدهد :«مرحله بعد از لمينيت، پانچ كارتها است. مدير عامل سينا كارت توضيح ميدهد : «مرحله بعد از لمينيت ، پانچ كارتها است. ابعاد كارتهاي پلاستيكي از استانداردهاي بينالمللي ثابتي پيروي ميكند(CR- 80 ). ابعاد كارتهاي پلاستيكي از استانداردهاي بينالمللي ثابتي پيروي ميكند (CR – 80). نكته مهم آن است كه كارتها دقيقا در جاي خود پانچ شوند. نكته مهم آن است كه كارتها دقيقا در جاي خود پانچ شوند. به عنوان مثال نوار مغناطيسي روي كارت بايد در فاصله استانداردي از لبه كار قرار گيرد. به عنوان مثال نوار مغناطيسي روي كارت بايد در فاصله استانداردي از لبه كار قرار گيرد. به همين منظور در طراحي از ليآت و چيدمان خاصي براي كارتها استفاده ميشود، رجيستر ماركهايي كه در چاپ ميآيند، در دستگاه پانچ توسط سنسورهاي فتوالكتريك خوانده شده و نقاط پانچ را مشخص ميكنند. به همين منظور در طراحي از ليآت و چيدمان خاصي براي كارتها استفاده ميشود ، رجيستر ماركهايي كه در چاپ ميآيند ، در دستگاه پانچ توسط سنسورهاي فتوالكتريك خوانده شده و نقاط پانچ را مشخص ميكنند.

طرح عملياتي شدن پروژه كارت شناسايي ملي يكي دو سالي است كه مطرح شده، ولي متاسفانه به دليل گستردگي بسيار زياد پروژه و نياز به وجود زيرساختهاي لازم، تاكنون تنها به صورت آزمايشي، براي حدود ده هزار نفر در استان قم توليد شده است طرح عملياتي شدن پروژه كارت شناسايي ملي يكي دو سالي است كه مطرح شده ، ولي متاسفانه به دليل گستردگي بسيار زياد پروژه و نياز به وجود زيرساختهاي لازم ، تاكنون تنها به صورت آزمايشي ، براي حدود ده هزار نفر در استان قم تولید شده است

تا اين مرحله عمليات انجام شده كم و بيش در مورد همه كارتها يكسان است. تا اين مرحله عمليات انجام شده كم و بيش در مورد همه كارتها يكسان است. اما از اين مرحله به بعد بسته به نوع كارت، عمليات مختلفي روي بدنه آن انجام ميشود. اگر كارت از نوع مغناطيسي يا ويزيت باشد، براي شمارش توسط دستگاه شمارشگر، شرينك و بستهبندي نهايي ارسال ميشود. اما از اين مرحله به بعد بسته به نوع كارت ، عمليات مختلفي روی بدنه آن انجام ميشود. اگر کارت از نوع مغناطيسي يا ويزيت باشد ، براي شمارش توسط دستگاه شمارشگر ، شرينك و بستهبندي نهايي ارسال ميشود.

اگر كارت از نوع تراشه دار باشد وارد دستگاه تراشهگذاري(Chip implanting) ميشود. اگر كارت از نوع تراشه دار باشد وارد دستگاه تراشهگذاري (تراشه جایگزینی) ميشود. اين دستگاه بهصورت تمام اتوماتيك مراحل مختلفي از جمله ايجاد حفره اي با عمق و ابعاد مشخص، الحاق چسب پشت تراشه، پانچ و كاشت تراشه، پرس گرم و سرد تراشه و عمليات مختلف كنترلي را روي كارت و تراشه انجام داده و در خشابهاي نهايي جاگذاري ميكند. اين دستگاه بهصورت تمام اتوماتيك مراحل مختلفي از جمله ايجاد حفره اي با عمق و ابعاد مشخص ، الحاق چسب پشت تراشه ، پانچ و كاشت تراشه ، پرس گرم و سرد تراشه و عمليات مختلف كنترلي را روی کارت و تراشه انجام داده و در خشابهاي نهايي جاگذاري ميكند . گفتني است در صورتي كه تراشه كارت از نوع غيرتماسي باشد، به صورت شيت (ورقي)، در مرحله ترتيب، ميان دو لايه چاپي (Core) قرار گرفته و به همراه ديگر لايهها لمنيت ميشود. گفتني است در صورتي كه تراشه كارت از نوع غيرتماسي باشد ، به صورت شيت (ورقي) ، در مرحله ترتيب ، ميان دو لايه چاپي (هسته) قرار گرفته و به همراه ديگر لايهها لمنيت ميشود.

پس از اين مراحل در صورت نياز، كارت شمارهگذاري شده و ساير مراحل شخصيسازي به انواع روشهاي ديجيتال روي كارت صورت ميگيرد. پس از اين مراحل در صورت نياز ، کارت شمارهگذاري شده و ساير مراحل شخصيسازي به انواع روشهاي دیجیتال روی کارت صورت ميگيرد. ما در سيناكارت عمليات شخصيسازي روي تراشه را انجام نميدهيم اما اگر كارت از نوع اسكرچ باشد، ماشينآلات شخصيسازي كدينگ و اسكرچ عمليات تكميل كارت را به اتمام ميرسانند. ما در سيناكارت عمليات شخصيسازي روي تراشه را انجام نميدهيم اما اگر كارت از نوع اسكرچ باشد ، ماشينآلات شخصيسازي كدينگ و اسكرچ عمليات تكميل کارت را به اتمام ميرسانند. ما از 2 روش هات استمپ و ليبل براي ايجاد اسكرچ روي كار استفاده ميكنيم. ما از 2 روش هات استمپ و ليبل براي ايجاد اسكرچ روی کار استفاده ميكنيم. در صورت نياز به درج هولوگرام و نوار امضا يا حتي جلوههاي طلا يا نقرهكوب در سطح انواع كارت، اين كار به روش هات استمپ انجام خواهد شد.» در صورت نياز به درج هولوگرام و نوار امضا يا حتي جلوههاي طلا يا نقرهكوب در سطح انواع كارت ، اين کار به روش هات استمپ انجام خواهد شد »

مباركي در ادامه ميگويد: «علاوه بر الزاماتي كه به دليل برخورداري از گواهينامه ايزو ISO 9001 ملزم به رعايت آنها هستيم، مسايلي ديگر مانند رعايت نكات فني ويژه اين رشته مثل تغيير رنگ چاپ پس از لمينيت نيز وجود دارد كه بايد به درستي پيش بيني و محاسبه شود تا در مرحله چاپ اصلاحات لازم صورت پذيرد.» مباركي در ادامه ميگويد : «علاوه بر الزاماتي كه به دليل برخورداري از گواهينامه ايزو ISO 9001 ملزم به رعايت آنها هستيم ، مسايلي ديگر مانند رعايت نكات فنی ویژه اين رشته مثل تغيير رنگ چاپ پس از لمينيت نيز وجود دارد كه بايد به درستي پیش بینی و محاسبه شود تا در مرحله چاپ اصلاحات لازم صورت پذيرد.

او همچنين از زاويه ديگري به سيستم كنترل كيفي در مرحله خريد كالاهاي اوليه اشاره ميكند: «براي توليد محصول استاندارد از شركتهاي معتبر بينالمللي كه مورد تاييد و داراي استاندارد هستند، خريد ميكنيم.» او همچنين از زاويه ديگري به سيستم كنترل كيفي در مرحله خريد كالاهاي اوليه اشاره ميكند : «براي تولید محصول استاندارد از شرکتهای معتبر بینالمللی كه مورد تاييد و داراي استاندارد هستند ، خريد ميكنيم»

تستهاي كنترل كيفيت

فتني است مراحل ياد شده در بالا به طور عمومي در همه كارخانجات توليد كارت به همين روال به صورت استاندارد صورت ميگيرد. گفتني است مراحل ياد شده در بالا به طور عمومي در همه كارخانجات توليد كارت به همين روال به صورت استاندارد صورت ميگيرد. برخي مراحل نيز براي كنترل كيفيت كارت توليد شده و يا شخصيسازي كارتها وجود دارد. برخي مراحل نيز براي كنترل كيفيت كارت توليد شده و يا شخصيسازي كارتها وجود دارد. به عنوان مثال شهرابي به انجام تستهاي خمش و پيچش و … به عنوان مثال شهرابي به انجام تستهاي خمش و پيچش و… براي كنترل كيفيت كارت پس از مرحله پانچ (برش قالبي) در شركت چاپ و نشر بانك ملي اشاره ميكند. براي كنترل كيفيت كارت پس از مرحله پانچ (برش قالبي) در شرکت چاپ و نشر بانک ملی اشاره ميكند.

وي همچنين در مورد شخصيسازي كارتها ميگويد:«كليه عمليات شخصيسازي را خودمان انجام ميدهيم كه به عنوان مثال ميتوان به امباس يا برجستهسازي شماره روي كارتهاي نقدي و اعتباري بانكي اشاره كرد.» وي همچنين در مورد شخصيسازي كارتها ميگويد : «. كليه عمليات شخصيسازي را خودمان انجام ميدهيم كه به عنوان مثال ميتوان به امباس يا برجستهسازي شماره روی كارتهاي نقدي و اعتباري بانکی اشاره كرد»

او در ادامه ميافزايد: «برگههاي چاپ شده كارتها را يك به يك توسط اپراتورها كنترل ميكنيم، ولي مرحله كنترل كارتها از نظر چيپ و نوار مغناطيسي، پروسهاي است كه به صورت اتفاقي يا تصادفي انجام ميشود.» او در ادامه ميافزايد : «برگههاي چاپ شده كارتها را يك به يك توسط اپراتورها کنترل ميكنيم ، ولي مرحله کنترل كارتها از نظر چيپ و نوار مغناطيسي ، پروسهاي است كه به صورت اتفاقي يا تصادفي انجام ميشود»

فناوريهاي جديد

در پايان بحثهاي فني و تكنيكي كارت، از شهرابي درباره فناوريهاي روز در حوزه توليد كارت سوال كرديم. در پايان بحثهاي فني و تكنيكي كارت ، از شهرابي درباره فناوريهاي روز در حوزه تولید کارت سوال كرديم. او اشاره ميكند: «فناوريهاي جديدي در توليد كارت ارايه نشده است، ولي همواره تكنيكهاي كاربردي تازهاي ابداع ميشوند كه از اين ميان ميتوان به تكنيك MLI يا CLI اشاره كرد. او اشاره ميكند : «فناوريهاي جديدي در تولید کارت ارايه نشده است ، ولي همواره تكنيكهاي کاربردی تازهاي ابداع ميشوند كه از اين ميان ميتوان به تكنيك MLI يا CLI اشاره كرد. اين تكنيك كه نوشتن اطلاعات روي شيارهاي حكاكي شده در چند زاويه است، تاكنون قابليت ايجاد تصوير را در دو زاويه به وجود ميآورد كه به تازگي اين تعداد به سه تصوير – نگاشت در سه زاويه- افزايش يافته است. اين تكنيك كه نوشتن اطلاعات روي شيارهاي حكاكي شده در چند زاويه است ، تاكنون قابليت ايجاد تصوير را در دو زاويه به وجود ميآورد كه به تازگي اين تعداد به سه تصوير — نگاشت در سه زاويه — افزایش يافته است.

تكنيك ديگر، روش جديدي براي درج شماره روي كارت اعتباري بانك است كه تاكنون به روش امباس انجام ميشده است. تكنيك ديگر ، روش جديدي براي درج شماره روی کارت اعتباري بانک است كه تاكنون به روش امباس انجام ميشده است. در روش جديد كه به صورت جوهرافشان و با مركبهاي يووي انجام ميشود، سرعت شمارهزني به مراتب چندين برابر خواهد شد. در روش جديد كه به صورت جوهرافشان و با مركبهاي يووي انجام ميشود ، سرعت شمارهزني به مراتب چندين برابر خواهد شد.

انواع نانو تكستها (ريزنگاشتها) روي هولوگرام كه تنها از طريق ميكروسكوپ قابل شناسايياند نيز از ديگر تكنيكهاي امنيتي جديد است كه در توليد كارت نيز مورد استفاده قرار ميگيرد.» انواع نانو تكستها (ريزنگاشتها) روی هولوگرام كه تنها از طريق ميكروسكوپ قابل شناسايياند نيز از ديگر تكنيكهاي امنیتی جديد است كه در تولید کارت نيز مورد استفاده قرار ميگيرد.

بازار كارت رونق مي‌گيرد

وقتي از تغيير كارت شناسايي ملي صحبت به ميان ميآيد، يعني حداقل توليد 50 ميليون كارت. وقتي از تغيير كارت شناسايي ملي صحبت به ميان ميآيد ، يعني حداقل تولید 50 ميليون كارت. به اين رقم اضافه كنيد گواهينامه و شناسنامه وكارت پايان خدمت و… به اين رقم اضافه كنيد گواهينامه و شناسنامه وكارت پايان خدمت و… را و همه كارهاي بانكي و پروژههاي گوناگوني كه در دست دولت و بخش خصوصي است. را و همه كارهاي بانكي و پروژههاي گوناگوني كه در دست دولت و بخش خصوصي است. اين هم نشان از بازاري پر رونق و شايد پر رقابت براي توليدكنندگان كارت دارد. اين هم نشان از بازاري پر رونق و شايد پر رقابت براي توليدكنندگان كارت دارد. اما آيا آنها در مقايسه با مجريان چيني، توان رقابت دارند؟ اما آيا آنها در مقايسه با مجريان چيني ، توان رقابت دارند؟

در گفتوگو با اين دو كارشناس در زمينه چاپ كارت، از ظرفيتها و قابليتهاي بالاي توليد كارت در داخل كشور صحبت به ميان آمد. شهرابي به توليد حدود 23 ميليون كارت با 75 درصد ظرفيت از ابتداي فروردين تا اسفند 89 در شركت چاپ و نشر بانك ملي اشاره ميكند. در گفتوگو با اين دو كارشناس در زمينه چاپ كارت ، از ظرفيتها و قابليتهاي بالاي تولید کارت در داخل کشور صحبت به ميان آمد. شهرابي به تولید حدود 23 ميليون كارت با 75 درصد ظرفیت از ابتداي فروردين تا اسفند 89 در شرکت چاپ و نشر بانک ملی اشاره ميكند.

پروژههاي كارتهاي بانكي، بيشترين ميزان حجم توليد كارتها را به خود اختصاص ميدهند. پروژههاي كارتهاي بانكي ، بيشترين ميزان حجم تولید كارتها را به خود اختصاص ميدهند. با پيش آمدن اين موضوع از شهرابي ميپرسيم چند درصد از كارتهاي بانكي كشور در داخل توليد ميشود؟ با پيش آمدن اين موضوع از شهرابي ميپرسيم چند درصد از كارتهاي بانكي كشور در داخل توليد ميشود؟ او نيز در پاسخ ميگويد: «شايد تا دو سال گذشته حجم زيادي از كارتها در خارج از كشور و به ويژه در چين توليد ميشد، ولي هم اكنون، شركت چاپ و نشر بانك ملي به تنهايي 30 ميليون كارت بانكي براي سال 1390 در دست توليد دارد. او نيز در پاسخ ميگويد : «شايد تا دو سال گذشته حجم زيادي از كارتها در خارج از کشور و به ویژه در چین تولید ميشد ، ولي هم اكنون ، شرکت چاپ و نشر بانک ملی به تنهايي 30 ميليون کارت بانکی براي سال 1390 در دست تولید دارد. اين در حالي است كه بانك ملي بالاترين مقام را در زمينه چاپ كارتهاي بانكي در كشور دارد. اين در حالي است كه بانك ملي بالاترين مقام را در زمينه چاپ كارتهاي بانكي در كشور دارد. در اين ميان چندين بانك از جمله بانك ملي، صادرات و تجارت صد در صد پروژههاي كارتي خود را در داخل كشور توليد ميكنند. در اين ميان چندين بانك از جمله بانك ملي ، صادرات و تجارت صد در صد پروژههاي كارتي خود را در داخل کشور تولید ميكنند. بخشي از اين سفارشات هم توسط سينا كارت و لاله كامپيوتر انجام ميشود. بخشي از اين سفارشات هم توسط سينا كارت و لاله كامپيوتر انجام ميشود. در نتيجه به عقيده من در حال حاضر حدود 90 درصد از كل كارتهاي بانكي در داخل توليد ميشود.» در نتيجه به عقيده من در حال حاضر حدود 90 درصد از کل كارتهاي بانکی در داخل تولید ميشود »

اين در حالي است كه مديرعامل سينا كارت نظر متفاوتي در اين زمينه دارد. اين در حالي است كه مديرعامل سينا كارت نظر متفاوتي در اين زمينه دارد. او به چاپ درصد بالايي از كارتهاي بانكي در خارج كشور اشاره ميكند و ميگويد: «علت سفارش كارتها به كشورهايي مانند چين، قيمت بسيار پاييني است كه شركتهاي خارجي در مزايده مطرح ميكنند. او به چاپ درصد بالايي از كارتهاي بانكي در خارج كشور اشاره ميكند و ميگويد : «علت سفارش كارتها به كشورهايي مانند چین ، قیمت بسيار پاييني است كه شرکتهای خارجی در مزايده مطرح ميكنند. در حالي كه سه شركت اصلي توليدكننده كارت يعني چاپ و نشر بانك ملي، لاله كامپيوتر و سيناكارت قادر هستند 80 هزار بدنه كارت را تنها در يك شيفت كاري – 8 صبح تا 5 بعدازظهر- به چاپ برسانند.» در حالي كه سه شركت اصلي توليدكننده كارت يعني چاپ و نشر بانك ملي ، لاله كامپيوتر و سيناكارت قادر هستند 80 هزار بدنه کارت را تنها در يك شيفت کاری — 8 صبح تا 5 بعدازظهر — به چاپ برسانند »

پروژههاي ملي

و اما از كارتهاي بانكي و اعتباري كه بگذريم، نوبت پروژههاي ملي در مورد كارتهاي شناسايي است كه خود پرونده مفصلي است. و اما از كارتهاي بانكي و اعتباري كه بگذريم ، نوبت پروژههاي ملی در مورد كارتهاي شناسايي است كه خود پرونده مفصلي است. از شهرابي درباره اين پروژهها و وضعيت اجرايي شدن هر يك تاكنون ميپرسيم: «از پروژههاي ملي كه تاكنون مطرح شدهاند ميتوان به گواهينامههاي رانندگي، كارت پايان خدمت نظام وظيفه، كارت شناسايي ملي، كارت خودرو و نيز كارت بهداشت اشاره كرد. از شهرابي درباره اين پروژهها و وضعيت اجرايي شدن هر يك تاكنون ميپرسيم : «از پروژههاي ملی كه تاكنون مطرح شدهاند ميتوان به گواهينامههاي رانندگی ، کارت پایان خدمت نظام وظیفه ، کارت شناسايي ملی ، کارت خودرو و نيز کارت بهداشت اشاره كرد. از ميان اين پروژهها تاكنون گواهينامههاي رانندگي و كارت پايان خدمت نظام وظيفه به اجرا درآمده است كه توسط شركت لاله كامپيوتر توليد ميشود.» از ميان اين پروژهها تاكنون گواهينامههاي رانندگي و كارت پايان خدمت نظام وظيفه به اجرا درآمده است كه توسط شركت لاله كامپيوتر توليد ميشود »

او در توضيح پروژه كارت شناسايي ملي ميگويد:«طرح عملياتي شدن پروژه كارت شناسايي ملي يكي دو سالي است كه مطرح شده، ولي متاسفانه به دليل گستردگي بسيار زياد پروژه و نياز به وجود زيرساختهاي لازم، تاكنون تنها به صورت آزمايشي، براي حدود ده هزار نفر در استان قم توليد شده است.» او در توضيح پروژه كارت شناسايي ملي ميگويد : «طرح عملیاتی شدن پروژه کارت شناسايي ملی يكي دو سالي است كه مطرح شده ، ولي متاسفانه به دليل گستردگي بسيار زياد پروژه و نياز به وجود زيرساختهاي لازم ، تاكنون تنها به صورت آزمايشي ، براي حدود ده هزار نفر در استان قم توليد شده است »

او درباره فاكتورهاي امنيتي كه توسط شركت چاپ و نشر بانك ملي براي اين كارت پيشنهاد و در نظر گرفته شده است ميگويد:«جنس اين كارت به دليل طول عمر بالاي آن و كاربرد زيادش از پليكربنات است كه مناسبترين پلاستيك موجود بوده و در برابر كارتهاي بانكي پيويسي كه به طور معمول عمري 3 ساله دارند، عمري برابر 10 سال دارد. او درباره فاكتورهاي امنيتي كه توسط شركت چاپ و نشر بانك ملي براي اين كارت پيشنهاد و در نظر گرفته شده است ميگويد : «جنس اين کارت به دليل طول عمر بالاي آن و كاربرد زيادش از پليكربنات است كه مناسبترين پلاستیک موجود بوده و در برابر كارتهاي بانکی پيويسي كه به طور معمول عمري 3 ساله دارند ، عمري برابر 10 سال دارد. تعداد لايههاي اين كارت بين 5 تا 6 لايه پليكربنات خواهد بود كه امكان قرار دادن فاكتورهاي امنيتي ويژهاي نظير هولوگرام به روش هات استمپ (Hot Stamp) و غيرقابل جعل در لايههاي مياني، حكاكي تصوير شخص و اطلاعات فردي به روش ليزري در لايه ديگر و… تعداد لايههاي اين کارت بين 5 تا 6 لايه پليكربنات خواهد بود كه امكان قرار دادن فاكتورهاي امنیتی ويژهاي نظير هولوگرام به روش هات استمپ (داغ تمبر) و غيرقابل جعل در لايههاي مياني ، حكاكي تصوير شخص و اطلاعات فردي به روش ليزري در لايه ديگر و. .. را فراهم ميكند. را فراهم ميكند.

از چاپ امنيتي به كار رفته در اين كارت ميتوان به استفاده از مركب OVI كه در زواياي مختلف به رنگهاي متفاوت ديده ميشود، ده رنگ چاپ در پشت و روي كارت و استفاده از مركبهاي فلورسنت و IR نامرئي اشاره كرد. از چاپ امنيتي به كار رفته در اين كارت ميتوان به استفاده از مركب OVI كه در زواياي مختلف به رنگهاي متفاوت ديده ميشود ، ده رنگ چاپ در پشت و روی کارت و استفاده از مركبهاي فلورسنت و IR نامرئي اشاره كرد. بخشي از روي كارت با ايجاد برجستگيهايي به صورت خطوط موازي، آماده ايجاد چندين تصوير در زواياي مختلف به روش حكاكي ليزري (MLI) خواهد شد. بخشي از روي كارت با ايجاد برجستگيهايي به صورت خطوط موازي ، آماده ايجاد چندين تصوير در زواياي مختلف به روش حكاكي ليزري (MLI) خواهد شد. اين حالت در بدنه كارت ايجاد خواهد شد تا در مرحله شخصيسازي تصاوير و اطلاعات مد نظر در زاويههاي مختلف حك شود. اين حالت در بدنه كارت ايجاد خواهد شد تا در مرحله شخصيسازي تصاوير و اطلاعات مد نظر در زاويههاي مختلف حك شود. در طراحي امنيتي اين كارت نيز انواع گيلوش، ميكروتكست با ضخامتهاي مختلف- ضدكپي – زمينههاي برجسته و غير استفاده شده است. در طراحي امنيتي اين كارت نيز انواع گيلوش ، ميكروتكست با ضخامتهاي مختلف — ضدكپي — زمينههاي برجسته و غیر استفاده شده است.

قرار دادن حروف بريل به منظور تميز دادن اين كارت از ساير كارتها توسط نابينايان، از ديگر فاكتورهاي در نظر گرفته شده براي اين كارت است.» قرار دادن حروف بريل به منظور تميز دادن اين كارت از ساير كارتها توسط نابينايان ، از ديگر فاكتورهاي در نظر گرفته شده براي اين کارت است. »

كارت شناسايي ملي ياد شده به صورت هوشمند و داراي چيپ از نوع غيرتماسي پيشنهاد شده است. شهرابي درباره اطلاعاتي كه قرار است روي اين چيپ ذخيره شود، ميگويد: «تمامي اطلاعات فردي كه روي بدنه كارت چاپ شده به همراه تصوير چهره، اثر انگشت- 10 انگشت يا دو انگشت- و اطلاعاتي ديگر مانند تصوير عنبيه چشم، امضاي ديجيتال و … كارت شناسايي ملي ياد شده به صورت هوشمند و داراي چيپ از نوع غيرتماسي پيشنهاد شده است شهرابي درباره اطلاعاتي كه قرار است روي اين چيپ ذخيره شود ، ميگويد : «تمامي اطلاعات فردي كه روی بدنه کارت چاپ شده به همراه تصوير چهره ، اثر انگشت — 10 انگشت يا دو انگشت — و اطلاعاتی ديگر مانند تصوير عنبيه چشم ، امضای دیجیتال و… ميتواند در اين چيپ قرار گيرد. ميتواند در اين چيپ قرار گيرد. به دليل بالا بودن حجم اطلاعاتي كه ميتواند روي آن ذخيره بشود محدوديتي در قرار دادن تصاوير منحصر به فرد در اين كارت وجود ندارد.» به دليل بالا بودن حجم اطلاعاتي كه ميتواند روي آن ذخيره بشود محدوديتي در قرار دادن تصاوير منحصر به فرد در اين كارت وجود ندارد »

او در ادامه درباره ظرفيت بالاي موجود در كشور براي كارتي شدن بسياري از پروژهها اشاره ميكند: «به گمان من هنوز در مورد كارتهاي شناسايي كاري صورت نگرفته است. او در ادامه درباره ظرفيت بالاي موجود در كشور براي كارتي شدن بسياري از پروژهها اشاره ميكند : «به گمان توسط هنوز در مورد كارتهاي شناسايي کاری صورت نگرفته است. ظرفيت اين پروژهها بسيار بالاست. ظرفيت اين پروژهها بسيار بالاست. به طور مثال تنها پروژه كارت شناسايي ملي حداقل شامل 55 ميليون نفري است كه در حال حاضر كارت ملي دارند. به طور مثال تنها پروژه كارت شناسايي ملي حداقل شامل 55 ميليون نفري است كه در حال حاضر کارت ملی دارند. يا در مورد كارت پايان خدمت نظام وظيفه، سالانه براي بيش از يك ميليون نفر كارت صادر ميشود كه ميتواند به صورت هوشمند توليد شود. يا در مورد كارت پايان خدمت نظام وظيفه ، سالانه براي بيش از يك ميليون نفر کارت صادر ميشود كه ميتواند به صورت هوشمند تولید شود.

در نتيجه در اين زمينه پتانسيل خوبي در كشور وجود دارد. در نتيجه در اين زمينه پتانسيل خوبي در كشور وجود دارد. در پروژه كارتهاي بانكي به دليل آنكه زيرساختهاي IT و مديريت اطلاعات وجود داشت، اين طرح زودتر پا گرفت. در پروژه كارتهاي بانكي به دليل آنكه زيرساختهاي IT و مدیریت اطلاعات وجود داشت ، اين طرح زودتر پا گرفت.

پروژهاي مانند كارت بهداشت نيز از ايدههاي بسيار خوب و ضروري و كاربردي كارتهاي هوشمند است. پروژهاي مانند كارت بهداشت نيز از ايدههاي بسيار خوب و ضروري و كاربردي كارتهاي هوشمند است. اين كارت ميتواند كليه مشخصات و اطلاعات پزشكي فرد، از تصوير چهره تا گروه خوني، پروندههاي پزشكي و نسخههاي صادر شده براي فرد را شامل شود و پس از اين، حتي به جاي دفترچه بيمه به كار رفته و هنگام رجوع به پزشك كافي است پزشك كارت را از بيمار دريافت كند تا بداند بيمار چه داروهايي مصرف ميكند، چه بيماريهايي دارد و… اين كارت ميتواند كليه مشخصات و اطلاعات پزشكي فرد ، از تصوير چهره تا گروه خوني ، پروندههاي پزشکی و نسخههاي صادر شده براي فرد را شامل شود و پس از اين ، حتي به جاي دفترچه بیمه به کار رفته و هنگام رجوع به پزشك كافي است پزشك کارت را از بيمار دريافت كند تا بداند بيمار چه داروهايي مصرف ميكند ، چه بيماريهايي دارد و… و در نهايت از طريق يك دستگاه Encoder نسخه الكترونيكي جديدي براي فرد صادر كند.» و در نهايت از طريق يك دستگاه کدبند نسخه الكترونيكي جديدي براي فرد صادر كند.

ر ادامه به عنوان پرسش نهايي از مدير R&D شركت چاپ و نشر بانك ملي درباره كيفيت كارتهاي توليدي داخل نسبت به نمونههاي خارجي پرسيديم: «كيفيت كارتهاي توليدي به روش افست نسبت به كشورهاي مطرح در توليد كارت مانند چين و هند مطلوبتر به نظر ميرسد. دليل آن هم – مشخصا در شركت چاپ و نشر بانك ملي- به خاطر وجود سيستم افست يووي خشكي است كه مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دستگاه به دليل انجام خودكار تمامي مراحل و دخالت كمتر نيروي انساني، مشكلاتي را كه در زمينه چاپ روي پلاستيك وجود داشت (مانند مسايل رجيستر و…)، حل كرده است.»

سوم/خرداد/۱۳۹۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *