نگاهي به روند توليد كارت از طراحي تا پس از چاپ روي خط توليد كارت در اين رابطه صحبتي داشتيم با حميد شهرابي مدير بخش تحقيق و توسعه شركت چاپ…

Read more