مديريت كيفيت جامع به عنوان فلسفه مديريتي برتر چكيده ارتقاي كيفيت از انتخاب فلسفه مديريتي شروع مي شود. در سفر بي پايان ارتقاي كيفيت نقطه شروع براي تلاشهاي ارتقاي كيفيت…

Read more