روابط عمومی کاربردی در صنعت کتاب روابط عمومی کاربردی در صنعت برای اولین بار در ایران منتشر شد. به گزارش خبرنگار ما، دکتر حاجی محمد احمدی نویسنده این کتاب در…

Read more