برقراری رابطه‌ای بهتر بین حوزه‌های مالی و استراتژی دو‌سوم مدیران بر این باورند بهترین شیوه برای اینکه مدیران ارشد مالی آن ها بتواند موفقیت شرکت‌شان را تضمین کند، صرف…

Read more