مديريت محتوا لازمه اقتدار فرهنگي بی تردید یکی از کلیدی ترین مفاهیمی که هر نظام سیاسی موظف به پاسداشت و تقويت آن می باشد، مقوله ی فرهنگ است؛ بقا و…

Read more