قاطعیت در مدیریت قاطعیت ؛  روابط مثبت میان کارکنان و احترام آنها به یکدیگر را تشویق می کند. قاطعیت، مجموعه از مهارتهاست که هرکسی از راه تمرین می تواند به…

Read more