شش وظیفه کلیدی در مدیریت منابع فناوری چکیده: در این مقاله شش وظیفه کلیدی مدیریت منابع فناوری یک شرکت یا کشور شامل موجـــــودی گیری، ارزیابی، بهینه سازی، غنی سازی، نظارت…

Read more