عنوان مقاله: مدیران فرهنگی؛ شایستگی ها و مهارت ها چکیده: فرهنگ و مدیریت فرهنگی از جمله مواردی است که محور و زیربنای اساسی توسعه اقتصادی پایدار محسوب می‌شود. فرهنگ، به…

Read more