آشنايي با چاپ و انواع كاغذ مباحث ارائه شده در اين بخش عبارتند از: ضرورت آشنايي با چاپ. نكاتي كه در طراحي بايد به آنها توجه كرد. قطع هاي كتاب…

Read more